سمينار دانشجويي

موضوع: بررسي سطوح تيتانات باريم و تيتانات استرنسيم

استاد راهنما: دكتر طاهره محمودي

تهيه كننده: اكرم سهرابي

زمان: چهارشنبه 1390/9/16 ساعت 14-12

مكان: ساختمان شماره 3 دانشكده علوم

Finland Sevastopol joomla