کارشناسان آزمایشگاه

به ترتیب حروف الفبا
رديف نام و نام خانوادگي
تصویر
سمت محل و سال اخذ مدرك تحصيلي
1 مهدي تربتيان   سرپرست آزمايشگاههاي فيزيك دانشكده علوم و فني مهندسي، كارشناس آزمايشگاه فيزيك جديد، فيزيك 1و2 دانشگاه فردوسي مشهد-1382
2 سيد محمد سيد احمد عليايي   كارشناس آزمايشگاه اپتيك، فيزيك 1و2 دانشگاه فردوسي مشهد
3 سيد مرتضي خوابنما   كارشناس آزمايشگاه هسته اي، فيزيك 1و2و3 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-1378
4 مرتضي غفوريان يزداني وحيد ارشناس آزمايشگاه فيزيك واقع در گلبهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-1378
5 الهه اسكندرنيا

كارشناس آزمايشگاه فيزيك 1و2 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-1374
6 مریم باغدار حسینی

كارشناس آزمايشگاه فيزيك 1و2 و مكانيك و حرارت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-1367
7 فاطمه رستمي كارشناس آزمايشگاه فيزيك 1و2 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-

 

Finland Sevastopol joomla