معرفى انجمن

اولين مجمع عمومي انجمن فيزيكدر تاريخ 22/12/89 با حضور آقاي دكتر ژيان رضايي،نماينده انجمن هاي علمي تشكيل شد و پس از راي گيري 7 نفر بعنوان هيات مديره ،3نفر بعنوان اعضا علي البدل ،1 نفر بعنوان بازرس،2 نفر بعنوان اعضاء علي البدل بازرس بصورت زير معرفي شدند:
 
اعضاء هيات مديره:
1- خانم دكتر صفا جامي
2- آقاي كيوان قمري
3- آقاي كامران قمري
4- خانم دكتر ليلي متولي زاده
5- آقاي مهدي تربتيان
6- آقاي دكتر عليرضا حق پيما
7- آقاي دكتر بابك حقيقي
 
اعضاء علي البدل هيات مديره:
1- آقاي سيد حميد احتشام فر
2- خانم طناز يحيي زاده
3- خانم الهام خيرآبادي
 
عضو بازرس:
1- آقاي دكتر پژمان خورشيد
 
اعضاء علي البدل بازرس:
1-      آقاي فرهاد اسدا... ظريف
2-       آقاي مرتضي خوابنما
اضافه كردن مطلب:مسئول تابلو اعلانات انجمن علمي فيزيك واقع در طبقه دوم ساختمان شماره 1  آقاي سيد حميد احتشام فر مي باشند.
همچنين در تاريخ 20/01/90 اولين جلسه انجمن علمي فيزيك تشكيل شد و طي آن با راي گيري خانم دكتر جامي بعنوان رئيس هيات مديره انجمن و آقاي تربتيان بعنوان خزانه دار منصوب شدند.
Finland Sevastopol joomla