كارشناسان آزمايشگاه

به ترتیب حروف الفبا
رديف نام و نام خانوادگي
تاریخ تولد
محل تولد
تصویر
سمت محل و سال اخذ مدرك تحصيلي
1 مهدي تربتيان
1359
شاهرود   سرپرست آزمايشگاههاي فيزيك دانشكده علوم و فني مهندسي، كارشناس آزمايشگاه فيزيك جديد، فيزيك 1و2 دانشگاه فردوسي مشهد-1382
2 سيد محمد سيد احمد عليايي
1350
مشهد كارشناس آزمايشگاه اپتيك، فيزيك 1و2 دانشگاه فردوسي مشهد- 1373
3 سيد مرتضي خوابنما
1345
مشهد كارشناس آزمايشگاه هسته اي، فيزيك 1و2و3 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-1378
4 مرتضي غفوريان يزداني وحيد
1355
مشهد کارشناس آزمايشگاه فيزيك واقع در گلبهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-1378
5
محمود مدرسی تربتی
1339
تربت حیدریه
کارشناس آزمایشگاه فیزیک 1و 2 و3، اپتیک، الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-
5 الهه اسكندرنيا
1351
تهران

كارشناس آزمايشگاه فيزيك 1و2 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-1374
6 مریم باغدار حسینی
1343
مشهد

كارشناس آزمايشگاه فيزيك 1و2 و مكانيك و حرارت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-1367
7 فاطمه رستمي
1346
تربت حیدریه كارشناس آزمايشگاه فيزيك 1و2 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد-

 

Finland Sevastopol joomla