معرفى آزمايشگاه

آزمايشگاه فيزيك 1 دانشكده علوم: اين آزمايشگاه تحت عناوين آزمايشگاه فيزيك 1- آزمايشگاه مكانيك- آزمايشگاه حرارت- آزمايشگاه مباني فيزيك واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايي-  به تمامي دانشجويان رشته هاي فيزيك، شيمي، زيست شناسي، بيوشيمي، زمين شناسي، رياضي، علوم تجربي و دانشجويان آموزشكده سما، پيراپزشكي و آموزش ابتدايي در كل هفته سرويس مي دهد.تعداد كل دانشجويان اين آزمايشگاه در هر ترم حدوداً‌ 300 نفر مي باشد.

 

آزمايشگاه فيزيك 1 مهندسي: اين آزمايشگاه تحت عناوين آزمايشگاه فيزيك 1- آزمايشگاه مكانيك- آزمايشگاه حرارت واقع در دانشكده فني و مهندسي-خيابان استاد يوسفي-  به تمامي دانشجويان رشته هاي مهندسي مكانيك، عمران،‌كامپيوتر( سخت افزار- نرم افزار)،‌مهندسي پزشكي، فناوري اطلاعات، در مقاطع كارشناسي و كارداني سرويس مي دهد. تعداد كل دانشجويان اين آزمايشگاه هر ترم حدوداً 432 نفر مي باشد.

 

آزمایشگاه فیزیک گلبهار: اين آزمايشگاه تحت عناوين آزمايشگاه فيزيك 1- آزمايشگاه مكانيك و آزمايشگاه حرارت واقع در شهر جدید گلبهار - مجتمع آموزشی گلبهار - به تمامي دانشجويان رشته هاي مهندسي کشاورزی، کاردانی تاسیسات، صنایع فلزی و ساخت و تولید سرویس می دهد. تعداد كل دانشجويان اين آزمايشگاه در هر ترم حدوداً 180 نفر مي باشد.

 

آزمايشگاه فيزيك 2: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايي-  به تمامي دانشجويان رشته هاي فيزيك، شيمي، بيوشيمي، زمين شناسي، رياضي، علوم تجربي، مهندسي مكانيك، برق، كامپيوتر در كل هفته سرويس مي دهد.تعداد كل دانشجويان اين آزمايشگاه در هر ترم حدوداً‌ 450 نفر مي باشد.

 

آزمايشگاه فيزيك 3: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايي-  به تمامي دانشجويان رشته فيزك در كل هفته سرويس مي دهد و به عنوان آزمايشگاه پايه رشته فيزيك معرفي مي گردد.

 

آزمايشگاه فيزيك جديد: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايي-  به تمامي دانشجويان رشته فيزك در كل هفته سرويس مي دهد و به عنوان آزمايشگاه تخصصي رشته فيزيك معرفي مي گردد.

 

آزمايشگاه اپتيك: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايي-  به تمامي دانشجويان رشته فيزك در كل هفته سرويس مي دهد و به عنوان آزمايشگاه تخصصي رشته فيزيك معرفي مي گردد.

 

آزمايشگاه فيزيك هسته اي: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايي-  به تمامي دانشجويان رشته فيزك در كل هفته سرويس مي دهد و به عنوان آزمايشگاه گرايشي رشته فيزيك معرفي مي گردد.

 

آزمايشگاه فيزيك حالت جامد: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايي- بوده و به عنوان آزمايشگاه گرايشي رشته فيزيك معرفي مي گردد.

 

آزمايشگاه تحقيقاتي: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايي-  كه شامل 3 اتاق مجزا بوده و به تمامي دانشجويان رشته فيزك اتمي مولكولي در مقطع كارشناسي ارشد در كل هفته سرويس مي دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland Sevastopol joomla